DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC

 

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ

 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG XOAN

Chức vụ: Trưởng Khoa - Phụ trách chung

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Giới, di dân, lao động, lý thuyết XHH, PPNCĐL

Liên hệ:xoannguyen@hcmussh.edu.vn

NCS. PHẠM THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa - Phụ trách CTSV, Đảm bảo chất lượng; Cố vấn học tập

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Gia đình, Giới, PPNC, thống kê xã hội, kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề

Liên hệ:trangpham@hcmussh.edu.vn

 TS. NGUYỄN NỮ NGUYỆT ANH

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa – Phụ trách Đào tạo; NCKH & HTQT
Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Di dân, lao động, giới, chính sách xã hội, biến đổi khí hậu, phương pháp nghiên cứu.

Liên hệ:nguyen.nunguyetanh@hcmussh.edu.vn

TS. LÊ VĂN BỬU

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: truyền thông, văn hóa

Liên hệ:levanbuu@hcmussh.edu.vn


TS. TRẦN NGUYỄN TƯỜNG OANH

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Dân số, sức khỏe, thống kê.

Liên hệ: trannguyentuongoanh@hcmussh.edu.vn

TS. TRẦN THỊ ANH THƯ

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Giới, y tế và sức khỏe, biến đổi khí hậu, giáo dục

Liên hệ:anhthutranthi@hcmussh.edu.vn


NCS. NGUYỄN XUÂN ANH

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Lao động, truyền thông đại chúng

Liên hệ:ngxuananh@hcmussh.edu.vn


NCS. BÙI THỊ MINH HÀ

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Biến đổi khí hậu, kinh tế

Liên hệ:buithiminhha@hcmussh.edu.vn


NCS. TRỊNH THỊ NHÀI

Giảng viên – Giáo vụ Sau đại học

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Tôn giáo

Liên hệ:trinhthinhai@hcmussh.edu.vnNCS. CAO THANH TÂM


Chuyên viên - Trợ lý Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế

Chuyên ngành: Xã hội học

Liên hệ:  caothanhtam888@hcmussh.edu.vn

ThS. NGUYỄN VĂN CHÁNH

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Phát triển cộng đồng

Liên hệ:chanhnguyen@hcmussh.edu.vn

ThS. PHẠM THỊ TÚ ANH

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Liên hệ:tuanhpham@hcmussh.edu.vn


NCS. NGUYỄN THỊ HỒNG

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: công tác xã hội, gia đình, tôn giáo, PPNC

Liên hệ:hongnguyen@hcmussh.edu.vn

ThS. NGÔ TRÀ MY

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Gia đình, thống kê, PPNC

Liên hệ:ngotramy@hcmussh.edu.vn


CN. LƯƠNG HOÀNG LAN


Chuyên viên - Thư kí khoa

Chuyên ngành: Kế toán

Liên hệ:luonghoanglan@hcmussh.edu.vn

 

CN. LÊ THỊ HƯƠNG HUYỀN


Chuyên viên - Thư kí - Giáo vụ hệ VLVH & ĐHCQ

Chuyên ngành: Ngữ văn Pháp

Liên hệ:huonghuyen@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC SINH VIÊN

NĂM HỌC 2020 – 2021

HỌ

 

 

TÊN

 

 

ĐỊA CHỈ EMAIL

 

 

CÔNG VIỆC

PHỤ TRÁCH

 

 

ThS. Phạm Thị Thùy

 

 

Trang

 

 

trangpham@hcmussh.edu.vn

 

 

Phó trưởng khoa phụ trách CTSV

 

 

 

Cô Lương Hoàng

 

 

Lan

 

 

luonghoanglan@hcmussh.edu.vn

 

 

Thư kí Khoa

Quản lý sinh viên hệ chính qui

 

 

Cô Lê Thị Hương

 

 

Huyền

 

 

huonghuyen@hcmussh.edu.vn

 

 

 Giáo vụ Khoa

 

 

ThS. Bùi Thị Minh

 

 

 

 

buithiminhha@hcmussh.edu.vn

 

 

Giáo viên chủ nhiệm K21

 

 

ThS. Nguyễn Xuân

 

 

Anh

 

 

ngxuananh@hcmussh.edu.vn

 

 

Giáo viên chủ nhiệm K22

 

 

TS. Trần Nguyễn Tường

 

 

Oanh

 

 

trannguyentuongoanh@hcmussh.edu.vn

 

 

Giáo viên chủ nhiệm K23

 

 

ThS. Phạm Thị Tú

 

 

Anh

 

 

tuanhpham@hcmussh.edu.vn

 

 

Giáo viên chủ nhiệm K24

 

 

ThS. Nguyễn Thị

 

 

Hồng

 

 

hongnguyen@hcmussh.edu.vn

 

 

Giáo viên chủ nhiệm K25

 

 

ThS. Nguyễn Văn

 

 

Chánh

 

 

chanhnguyen@hcmussh.edu.vn

 

 

Giáo viên chủ nhiệm K26

 

 

ThS. Ngô Trà

 

 

My

 

 

ngotramy@hcmussh.edu.vn

 

 

Giáo viên chủ nhiệm K26

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.