DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC

THÔNG TIN NHÂN SỰ 

THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

TT

Tên công việc

Ghi chú

1

2

3

 

Đối với Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn:

 

1

Trưởng Khoa: Phụ trách chung

Công việc 1: Lãnh đạo và quản lý khoa theo nhiệm vụ, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của khoa;

Công việc 2: Chủ động sử dụng các nguồn kinh phí được Hiệu trưởng phê duyệt hàng năm cho khoa đúng mục đích, hiệu quả và đúng thủ tục tài chính theo các quy định hiện hành;

Công việc 3: Chủ trì việc xây dựng, thiết kế chương trình theo chuyên ngành được giao, quản lý các chương trình đào tạo trong phạm vi đảm trách; Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các đề tài, dự án, hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa

Công việc 4: Tổng hợp kế hoạch của các bộ môn thuộc khoa, phối hợp với phòng TCCB lập kế hoạch xin tuyển dụng, bổ sung, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, các viên chức khác để báo cáo Hiệu trưởng;

Công việc 5: Chủ động thực hiện công tác thi đua khen thưởng kỷ luật trong phạm vi cấp khoa; có quyền đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm những cá nhân và tập thể do khoa quản lý;

Công việc 6: Phối hợp và tạo điều kiện để các tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên trong khoa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của các tổ chức đó;

Công việc 7: Chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính và Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của khoa

 

2

Phó Trưởng Khoa (Bộ môn): phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Công việc 1: Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành thuộc khoa đào tạo và các chương trình khoa học công nghệ của khoa để thông qua Hội đồng Khoa học của trường và trình Hiệu trưởng phê duyệt;

Công việc 2: Tổ chức thực hiện quy trình đào tạo đại học và sau đại học, văn bằng 2, vừa làm vừa học, các lớp nghiệp vụ.

Công việc 3: Quản lý chương trình đào tạo liên ngành, bậc thạc sĩ, các chương trình đào tạo liên quan đến nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ theo phân cấp; điều hành quản lý các lớp bồi dưỡng ngắn hạn được Hiệu trưởng phân công;

Công việc 4: Chịu trách nhiệm tổ chức và lập kế hoạch thực tập thực tế của khoa

 

3

Phó Trưởng Khoa (Bộ môn): Chính trị và công tác sinh viên, đối ngoại và hợp tác quốc tế

Công việc 1: Quản lý sinh viên theo phân cấp;

Công việc 2: Thực hiện công tác cụ thể trong lĩnh vực hợp tác quốc tế theo kế hoạch phân công và theo phân cấp;

Công việc 3: Định kỳ báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và tổng kết theo học kỳ và năm học; kịp thời báo cáo những việc đã thực hiện do Nhà trường yêu cầu;

Công việc 4:  Phụ trách tổ chức hoạt động phong trào và thi đua khen thưởng của sinh viên

 

4

Công việc của Trưởng Bộ môn

Công việc 1: Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của các môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường/khoa.

Công việc 2: Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Khoa/Trường giao

Công việc 3: Đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Công việc 4: Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của Bộ môn

Công việc 5: Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động khoa học, đào tạo của cá nhận/bộ môn theo yêu cầu của Khoa và Trường

Công việc 6: Tham gia hướng dẫn sinh viên của ngành làm đề tài thực tập và đồ án tốt nghiệp.

 

 


II

Công việc hoạt động nghề nghiệp (Giảng viên, nghiên cứu viên,…) (Mục này dành cho các khoa, bộ môn kê khai và CB phòng ban kiêm công tác giảng dạy)

 

1

Công việc của GV

Công việc 1: Giảng dạy được phần giáo trình hay giáo trình môn học được phân công và theo chuẩn giảng dạy, nghiên cứu khoa học của ngạch.

Công việc 2: Tham gia hướng dẫn và đánh giá, chấm luận văn, đồ án tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng.

Công việc 3: Soạn bài giảng, biên soạn tài liệu Tham khảo môn học, giáo trình được phân công đảm nhiệm.

Công việc 4: Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

Công việc 5: Thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn và nghiệp vụ theo quy chế các trường đại học

Công việc 6: Tham gia quản lý đào tạo (nếu có yêu cầu): chủ nhiệm lớp, hướng dẫn sinh viên thực tập, thực tế,...

 

2

Công việc của GVC

Công việc 1: Giảng dạy có chất lượng giáo trình chính của môn học được phân công. Tham gia giảng dạy ít nhất 1 chuyên đề đào tạo hoặc bồi dưỡng sau đại học. Tham gia bồi dưỡng sinh viên giỏi.

Công việc 2: Chủ trì hướng dẫn, chấm luận văn, đồ án tốt nghiệp đại học, sau đại học

Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn luận văn cao học, tham gia phản biện luận án tiến sĩ, tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh và thực tập sinh (nếu có bằng tiến sĩ và có yêu cầu chuyên môn liên quan đến chuyên ngành đào tạo).

Công việc 3: Có trách nhiệm bồi dưỡng giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn

Công việc 4: Chủ trì hoặc tham gia thiết kế, xây dựng mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo.

Công việc 5: Chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình (hay phần giáo trình) môn học, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, đào tạo.

Công việc 6: Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, chủ yếu ở cấp Trường hoặc Ngành; tham gia các báo cáo khoa học, trao đổi kinh nghiệm đóng góp vào sự phát triển của bộ môn hay chuyên ngành trong và ngoài nước. –

 Công việc 7: Thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn, quy trình nghiệp vụ về giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của trường và quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Công việc 8: Tham gia quản lý đào tạo (nếu có yêu cầu): chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập hoặc công tác quản lý ở bộ môn, khoa, phòng, ban... thuộc trường.

 

III

Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ (Cán bộ phòng, ban; thư ký, giáo vụ khoa…)

 

 

Đối với Khoa , Bộ môn

 

1

Công việc: Thư ký (Văn thư lưu trữ…..)

Công việc 1: Công tác lễ tân

Công việc 2: Công tác hành chính

Công việc 3: hang ngày nhận công văn và phân loại công văn, tham mưu cho lãnh đạo xử lý công văn

Công việc 4: Quản lý lưu trữ công văn đi và đến theo quy định

Công việc 5: phụ trách mạng củ khoa

Công việc 6: Thu và chi theo qui định

Công việc 7: Quản lý sổ sách theo qui định

Công việc 8: Quản lý tiền mặt theo qui định

Công việc 9: Thu thập, xử lý thông tin , số liệu kế toán

Công việc 10: Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

 

2

Công việc : Phụ trách Giáo vụ Chính quy+ Văn bằng 2

Công việc 1: Liên lạc với thầy cô để xác nhận thời gian giảng dạy – lập kế hoạch học tập cho sinh viên theo từng học kỳ gửi P. ĐT

 Công việc 2: Nhận lại kế hoach học tập từ P.ĐT làm thời khoá biểu

Công việc 3: Thông báo cho giáo viên và sinh viên thời khoá biểu

Công việc 4: Gửi thời khoá biểu cho P.KĐCL

Công việc 5: Làm kế hoạch dự giờ các môn học

Công việc 6: Nhận phiếu khảo sát môn học

Công việc 7: Nhận phiếu dự giờ

Công việc 8: Triển khai phiếu khảo sát tới sinh viên các môn được khảo sát

Công việc 9: Nhận và bảo quản số phiếu khảo sát chuyển cho P.KĐCL

Công việc 10: Tổng kết phiếu dự giờ nộp P.KĐ

Công việc 11: Lập kế hoach thi học kỳ nộp đào tạo để xin phòng

Công việc 12: Nhận lại kế hoạch thi học kỳ đã có phòng thi  làm lịch thi

Công việc 13: Phân công giáo viên coi thi cho khoa cho trường

Công việc 14: Thông báo lịch thi của khoa của trường cho giáo viên và sinh viên

Công việc 15: Nhận bảng điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ

Công việc 16: Chuyển bảng điểm GK cho giáo viên

Công việc 17: Thông báo điểm cho sinh viên

Công việc 18: Tổng hợp bảng điểm nộp P.KĐCL

Công việc 19: Giải quyết thắc mắc khiếu nại về điểm

Công việc 20: Làm giấy báo nghỉ dạy cho giáo viên gửi thanh tra đào tạo khi có việc đột xuất, hay đau ốm…

Công việc 21: Liên hệ lấy phòng để giáo viên dạy bù giờ

Công việc 25: Gửi thanh tra đao tạo lịch học lịch thi, lịch dạy bù

Công việc 26: Lập kề hoạch để sinh viên đi thực tập

Công việc 27: Thanh quyết toán chuyến đi thực tập

Công việc 28: Thanh quyết toán chuyến đi thực tập

Công việc 29: Phối hợp phòng CTSV tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên…..

 

3

Công việc: Quản lý sinh viên

Công việc 1: Đón tân sinh viên

Công việc 2: Tư vấn học tập

Công việc 3: Tổ chức các sự kiện phong trào cùng sinh viên

Công việc 4: Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên…….

 

 

4

Công việc : Công đoàn

Công việc 1: Chịu trách nhiệm triển khai các công văn của công đoàn cấp trên

Công việc 2: Chăm sóc đới sống cho công đoàn viên

Công việc 3: Tổ chức các buổi họp công đoàn bộ phận

 

5

Công việc : Phụ trách Giáo vụ sau đại học

Công việc 1: Làm lịch học

Công việc 2: Làm lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ

Công việc 3: Tổ chức bảo vệ đề cương

Công việc 4: Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ

Công việc 5: Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề

 

6

Công việc: Phụ trách Giáo vụ  hệ VLVH

Công việc 1: Nhận bảng điểm thi giữa kỳ +cuối kỳ

Công việc 2: chuyển bảng điểm GK cho giáo viên

Công việc 3: Giao nhận bài thi

Công việc 4: Thông báo điểm cho sinh viên

Công việc 5: Tổng hợp bảng điểm nộp phòng ĐT

Công việc 6 : Giải quyết mọi thắc mắc vể điểm

Công việc 7: Lập kế hoạch đưa sinh viên đi thực tập

Công việc 8: Lập kế hoạch tài chính cho sinh viên đi thực tập

Công việc 9: Phối hợp phòng đào tạo tổ chức nhận hồ sơ xét tốt nghiệp

Phối hợp phòng CTSV tổ chức lễ đón sinh viên

 

7

Công việc: Phụ trách nghiên cứu khoa học sinh viên

Công việc 1:Theo dõi thong kế đề tài đăng ký NCKH các cấp( GV+SV)

Công việc 2:Tổ chức hội thảo khoa học thường niên của khoa

Công việc 3: Tố chức hội thảo khoa học

 

8

Công việc: Phụ trách  kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo

Công việc 1:Theo dõi thống kế đề tài đăng ký NCKH các cấp( GV+SV)

Công việc 2:Tổ chức hội thảo khoa học thường niên của khoa

Công việc 3: Tố chức hội thảo khoa học

 

9

Công việc: Phụ trách websile của khoa

Công việc 1:Theo dõi thống kế đề tài đăng ký NCKH các cấp( GV+SV)

Công việc 2:Tổ chức hội thảo khoa học thường niên của khoa

Công việc 3: Tố chức hộ

 

10

Công việc: Phụ trách thư viện Khoa

Công việc 1: Quản lý sách và tài liệu NCKH của khoa

Công việc 2: Quản lý  và tổ chức cho sinh viên đọc tài liệu

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.