DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC

 

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ

 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG XOAN

Chức vụ: Trưởng Khoa - Phụ trách chung

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Giới, di dân, lao động, lý thuyết XHH, PPNCĐL

Liên hệ:xoannguyen@hcmussh.edu.vn

NCS. PHẠM THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa - Phụ trách CTSV, Đảm bảo chất lượng; Cố vấn học tập

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Gia đình, Giới, PPNC, thống kê xã hội, kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề

Liên hệ:trangpham@hcmussh.edu.vn

 TS. NGUYỄN NỮ NGUYỆT ANH

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa – Phụ trách Đào tạo; NCKH & HTQT
Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Di dân, lao động, giới, chính sách xã hội, biến đổi khí hậu, phương pháp nghiên cứu.

Liên hệ:nguyen.nunguyetanh@hcmussh.edu.vn

TS. LÊ VĂN BỬU

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: truyền thông, văn hóa

Liên hệ:levanbuu@hcmussh.edu.vn
TS. VŨ QUANG HÀ

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Tôn giáo, lý thuyết XHH, chính trị

Liên hệ:vuquangha@hcmussh.edu.vn

NCS. TRẦN THỊ ANH THƯ

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Giới, y tế và sức khỏe, biến đổi khí hậu, giáo dục

Liên hệ:anhthutranthi@hcmussh.edu.vn


NCS. NGUYỄN XUÂN ANH

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Lao động, truyền thông đại chúng

Liên hệ:ngxuananh@hcmussh.edu.vn


NCS. BÙI THỊ MINH HÀ

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Biến đổi khí hậu, kinh tế

Liên hệ:buithiminhha@hcmussh.edu.vn


NCS. TRỊNH THỊ NHÀI

Giảng viên – Giáo vụ Sau đại học

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Tôn giáo

Liên hệ:trinhthinhai@hcmussh.edu.vnThS. CAO THANH TÂM


Chuyên viên - Trợ lý Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế

Chuyên ngành: Xã hội học

Liên hệ:  caothanhtam888@hcmussh.edu.vn

ThS. NGUYỄN VĂN CHÁNH

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Phát triển cộng đồng

Liên hệ:chanhnguyen@hcmussh.edu.vn

ThS. PHẠM THỊ TÚ ANH

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Liên hệ:tuanhpham@hcmussh.edu.vn


NCS. NGUYỄN THỊ HỒNG

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: công tác xã hội, gia đình, tôn giáo, PPNC

Liên hệ:hongnguyen@hcmussh.edu.vn

ThS. NGÔ TRÀ MY

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Gia đình, thống kê, PPNC

Liên hệ:ngotramy@hcmussh.edu.vn


CN. LƯƠNG HOÀNG LAN


Chuyên viên - Thư kí khoa

Chuyên ngành: Kế toán

Liên hệ:luonghoanglan@hcmussh.edu.vn

 

CN. LÊ THỊ HƯƠNG HUYỀN


Chuyên viên - Thư kí - Giáo vụ hệ VLVH & ĐHCQ

Chuyên ngành: Ngữ văn Pháp

Liên hệ:huonghuyen@hcmussh.edu.vn

 

 

TS. TRẦN NGUYỄN TƯỜNG OANH

Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Dân số, sức khỏe, thống kê.

Liên hệ: trannguyentuongoanh@hcmussh.edu.vn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC SINH VIÊN

NĂM HỌC 2020 – 2021

HỌ

TÊN

ĐỊA CHỈ EMAIL

CÔNG VIỆC

PHỤ TRÁCH

ThS. Phạm Thị Thùy

Trang

trangpham@hcmussh.edu.vn

Phó trưởng khoa phụ trách CTSV

 

Cô Lương Hoàng

Lan

luonghoanglan@hcmussh.edu.vn

Thư kí Khoa

Quản lý sinh viên hệ chính qui

Cô Lê Thị Hương

Huyền

huonghuyen@hcmussh.edu.vn

 Giáo vụ Khoa

ThS. Bùi Thị Minh

buithiminhha@hcmussh.edu.vn

Giáo viên chủ nhiệm K21

ThS. Nguyễn Xuân

Anh

ngxuananh@hcmussh.edu.vn

Giáo viên chủ nhiệm K22

TS. Trần Nguyễn Tường

Oanh

trannguyentuongoanh@hcmussh.edu.vn

Giáo viên chủ nhiệm K23

ThS. Phạm Thị Tú

Anh

tuanhpham@hcmussh.edu.vn

Giáo viên chủ nhiệm K24

ThS. Nguyễn Thị

Hồng

hongnguyen@hcmussh.edu.vn

Giáo viên chủ nhiệm K25

ThS. Nguyễn Văn

Chánh

chanhnguyen@hcmussh.edu.vn

Giáo viên chủ nhiệm K26

ThS. Ngô Trà

My

ngotramy@hcmussh.edu.vn

Giáo viên chủ nhiệm K26


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.