• Giới thiệu Khoa Xã hội học

    Trước đòi hỏi của xã hội và yêu cầu phát triển của nhà trường, Bộ giáo dục và Đào tạo đã cho phép Trường Đại học Tổng Hợp TP.Hồ Chí Minh đào tạo ngành Xã hội học ở bậc cử nhân (công văn số 6788/KHTC ngày 06/10/1995)