Lịch thi HK1 2016-2017 chính thức Khoa Xã hội học

Lịch thi HK1 2016-2017 chính thức Khoa Xã hội học

STT

Môn học

Số

tín chỉ

Mã Lớp

Cán bộ coi thi

Số lượng SV

Phòng

Thời gian

Xã hội học đô thị

3

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Nguyễn Văn Chứ

75

A1-02

Thứ 2 ngày 26/12/2016

7:30 – 8:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Nguyễn Văn Chứ

58

A1-02

Thứ 2 ngày 26/12/2016

9:00-10:00

Chính sách xã hội

3

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Trần Minh Văn

4. Nguyễn Văn Chứ

83

A1-11

Thứ 2 ngày 26/12/2016

13:30 – 14:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Trần Minh Văn

4. Nguyễn Văn Chứ

77

A1-11

Thứ 2 ngày 26/12/2016

15:00-16:30

Kinh tế phát triển

2

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Nguyễn Văn Chứ

61

A1-11

Thứ 3 ngày 27/12/2016

7:30 – 8:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Nguyễn Văn Chứ

64

A1-11

Thứ 3 ngày 27/12/2016

9:00 – 10:00

Xã hội học quản lý

2

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Nguyễn Văn Chứ

75

A1-11

Thứ 3 ngày 27/12/2016

13:30-14:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Trần Minh Văn

4. Nguyễn Văn Chứ

79

A1-11

Thứ 3 ngày 27/12/2016

15:00-16:30

Xã hội học về giới

3

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Nguyễn Văn Chứ

69

A1-11

Thứ 4 ngày 28/12/2016

7:30 – 8:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Nguyễn Văn Chứ

67

A1-11

Thứ 4 ngày 28/12/2016

9:00-10:00

Lịch sử triết học

3

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Trần Minh Văn

4. Nguyễn Văn Chứ

76

A1-11

Thứ 4 ngày 28/12/2016

13:30 – 14:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Nguyễn Văn Chứ

75

A1-11

Thứ 4 ngày 28/12/2016

15:00-16:00

Xã hội học đại cương

4

1

1. Ngô Trà My

2. Trần Thị Bích Liên

75

A1-31

Thứ 3 ngày 3/01/2017

7:30 – 10:30

Xã hội học đại cương

4

2

1. Ngô Trà My

2. Trần Thị Bích Liên

75

A1-31

Thứ 3 ngày 3/01/2017

13:30 – 16:30

Xã hội học ngôn ngữ

2

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Trần Minh Văn

4. Nguyễn Văn Chứ

106

A1-12

Thứ 4 ngày 4/01/2017

7:30 – 8:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Nguyễn Văn Chứ

68

A1-12

Thứ 4 ngày 4/01/2017

9:00 – 10:00

Tâm lý học xã hội

3

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp

3. Trần Minh Văn

4. Nguyễn Văn Chứ

78

A1-12

Thứ 4 ngày 4/01/2017

13:30 – 14:30

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.