DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC

THÔNG TIN NHÂN SỰ

 

 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG XOAN

Chức vụ: Trưởng Khoa - Phụ trách chung, Đảm bảo chất lượng

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Giới, di dân, lao động, lý thuyết XHH, PPNCĐL

Liên hệ: xoannguyen@hcmussh.edu.vn

 

TS. VŨ QUANG HÀ

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa – Phụ trách Đào tạo

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Tôn giáo, lý thuyết XHH, chính trị

Liên hệ: vuquangha@hcmussh.edu.vn

 

NCS. PHẠM THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa – Phụ trách CTSV – Cố vấn học tập

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Gia đình, Giới, PPNC, thống kê xã hội, kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề

Liên hệ: trangpham@hcmussh.edu.vn

 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ VÂN HẠNH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Giáo dục, quản lý, du lịch

Liên hệ: nguyenthivanhanh@hcmussh.edu.vn

 

TS. PHẠM ĐỨC TRỌNG

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: nông thôn, phát triển

Liên hệ: phamductrong@hcmussh.edu.vn


 

TS. LÊ VĂN BỬU

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: truyền thông, văn hóa

Liên hệ: levanbuu@hcmussh.edu.vn


 

TS. ĐOÀN NAM HƯƠNG

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Chính sách xã hội, chính trị

Liên hệ: doannamhuong@hcmussh.edu.vn


 

TS. TRẦN ANH TIẾN

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: SPSS, PPNC định lượng

Liên hệ: trantien@hcmussh.edu.vn


 

NCS. NGUYỄN NỮ NGUYỆT ANH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Lao động, di dân, giới, chính sách xã hội, nghèo đói, phát triển, PPNCĐT, thiết lập và thẩm định dự án, đạo đức trong nghiên cứu về con người.

Liên hệ: nguyen.nunguyetanh@hcmussh.edu.vn


 

NCS. TRẦN THỊ ANH THƯ

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Giới, y tế và sức khỏe, biến đổi khí hậu, giáo dục

Liên hệ: anhthutranthi@hcmussh.edu.vn


 

NCS. NGUYỄN XUÂN ANH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Lao động, truyền thông đại chúng

Liên hệ: ngxuananh@hcmussh.edu.vn


 

NCS. BÙI THỊ MINH HÀ

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Biến đổi khí hậu, kinh tế

Liên hệ: buithiminhha@hcmussh.edu.vn


 

NCS. TRỊNH THỊ NHÀI

Chức vụ: Trợ giảng – Giáo vụ Cao học

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Tôn giáo

Liên hệ: trinhthinhai@hcmussh.edu.vn


 

ThS. VÕ BÌNH NGUYÊN

Chức vụ: Chuyên viên phụ trách Công tác sinh viên – Quản lý khoa học – Admin Website

Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Liên hệ: vbnguyen@hcmussh.edu.vn


 

ThS. NGUYỄN VĂN CHÁNH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Phát triển cộng đồng

Liên hệ: chanhnguyen@hcmussh.edu.vn

 

ThS. PHẠM THỊ TÚ ANH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Liên hệ: tuanhpham@hcmussh.edu.vn


 

NCS. NGUYỄN THỊ HỒNG

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: công tác xã hội, gia đình, tôn giáo, PPNC

Liên hệ: hongnguyen@hcmussh.edu.vnn


 

ThS. MAI THỊ KIM KHÁNH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Sức khỏe, chính sách, PPNC

Liên hệ: kimkhanhmai@hcmussh.edu.vn


 

HVCH. NGÔ TRÀ MY

Chức vụ: Chuyên viên - Giáo vụ ĐHCQ - Đảm bảo chất lượng

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Gia đình

Liên hệ: ngotramy@hcmussh.edu.vn


 

CN. LƯƠNG HOÀNG LAN

Chức vụ: Chuyên viên - Thư kí

Chuyên ngành: Kế toán

Liên hệ: luonghoanglan@hcmussh.edu.vn

 


 

CN. LÊ THỊ HƯƠNG HUYỀN

Chức vụ: Chuyên viên - Thư kí - Giáo vụ hệ VLVH & ĐHCQ

Chuyên ngành: Ngữ văn Pháp

Liên hệ: huonghuyen@hcmussh.edu.vn

 


 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.