DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC

 


 

THÔNG TIN NHÂN SỰ

 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG XOAN

Chức vụ: Trưởng Khoa - Phụ trách chung, Đảm bảo chất lượng

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Giới, di dân, lao động, lý thuyết XHH, PPNCĐL

Liên hệ:xoannguyen@hcmussh.edu.vn

TS. VŨ QUANG HÀ

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa – Phụ trách Đào tạo

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Tôn giáo, lý thuyết XHH, chính trị

Liên hệ:vuquangha@hcmussh.edu.vn

NCS. PHẠM THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa - Phụ trách CTSV, Cố vấn học tập

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Gia đình, Giới, PPNC, thống kê xã hội, kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề

Liên hệ:trangpham@hcmussh.edu.vn

PGS.TS. NGUYỄN THỊ VÂN HẠNH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Giáo dục, quản lý, du lịch

Liên hệ:nguyenthivanhanh@hcmussh.edu.vn

TS. PHẠM ĐỨC TRỌNG

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: nông thôn, phát triển

Liên hệ:phamductrong@hcmussh.edu.vn

TS. LÊ VĂN BỬU

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: truyền thông, văn hóa

Liên hệ:levanbuu@hcmussh.edu.vn

TS. ĐOÀN NAM HƯƠNG

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Chính sách xã hội, chính trị

Liên hệ:doannamhuong@hcmussh.edu.vn

TS. TRẦN ANH TIẾN

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: SPSS, PPNC định lượng

Liên hệ:trantien@hcmussh.edu.vn

NCS. NGUYỄN NỮ NGUYỆT ANH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực:Lao động, di dân, giới, chính sách xã hội, nghèo đói, phát triển,PPNCĐT, thiết lập và thẩm định dự án, đạo đức trong nghiên cứu về con người.

Liên hệ:nguyen.nunguyetanh@hcmussh.edu.vn

NCS. TRẦN THỊ ANH THƯ

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Giới, y tế và sức khỏe, biến đổi khí hậu, giáo dục

Liên hệ:anhthutranthi@hcmussh.edu.vn

NCS. NGUYỄN XUÂN ANH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Lao động, truyền thông đại chúng

Liên hệ:ngxuananh@hcmussh.edu.vn

NCS. BÙI THỊ MINH HÀ

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Biến đổi khí hậu, kinh tế

Liên hệ:buithiminhha@hcmussh.edu.vn

NCS. TRỊNH THỊ NHÀI

Chức vụ: Trợ giảng – Giáo vụ Cao học

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Tôn giáo

Liên hệ:trinhthinhai@hcmussh.edu.vn

ThS. VÕ BÌNH NGUYÊN

Chức vụ: Chuyên viên – Phụ trách Công tác sinh viên, Quản lý khoa học, Webmaster

Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Liên hệ:vbnguyen@hcmussh.edu.vn

ThS. NGUYỄN VĂN CHÁNH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Phát triển cộng đồng

Liên hệ:chanhnguyen@hcmussh.edu.vn

ThS. PHẠM THỊ TÚ ANH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Liên hệ:tuanhpham@hcmussh.edu.vn

NCS. NGUYỄN THỊ HỒNG

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: công tác xã hội, gia đình, tôn giáo, PPNC

Liên hệ:hongnguyen@hcmussh.edu.vnn

HVCH. NGÔ TRÀ MY

Chức vụ: Chuyên viên - Giáo vụ ĐHCQ, Đảm bảo chất lượng

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực: Gia đình

Liên hệ:ngotramy@hcmussh.edu.vn

CN. LƯƠNG HOÀNG LAN

Chức vụ: Chuyên viên - Thư kí

Chuyên ngành: Kế toán

Liên hệ:luonghoanglan@hcmussh.edu.vn

 

CN. LÊ THỊ HƯƠNG HUYỀN

Chức vụ: Chuyên viên - Thư kí - Giáo vụ hệ VLVH & ĐHCQ

Chuyên ngành: Ngữ văn Pháp

Liên hệ:huonghuyen@hcmussh.edu.vn

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.